مجموعه کتابهای
منتشر شده آثار معماری
دکتر جهانگیر درویش

از سال ۱۹۶۰ تا زمان حال

عناوین کتاب ها

جایزه برتر کتاب معماری

کتاب استادیوم فرح آباد تهران منتخب جایز کتاب برتر

در چهارمین دوره جایزه کتاب معماری و شهرسازی

سال ۱۳۹۶

مولف تمامی کتاب ها، شخص خود دکتر درویش بوده و تمامی ویرایش متون توسط خود ایشان صورت گرفته است. تصاویر بناها و نقشه های  مرتبط با  هر کتاب مربوط به زمان ساخت همان پروژه می باشد.

عضویت در خبرنامه